Jmeniny
Dnes je 18.07.2019
Svátek má Drahomíra

Návrh nových stanov BD Poseidon

14.03.2015 Švestka Štefan 6711
obrázek v článku

prohlédněte si návrh nových stanov BD Poseidon, které se budou projednávat na členské schůzi BD Poseidon.


STANOVY 

BYTOVÉHO  DRUŽSTVA  POSEIDON

 

Část první
ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Právní postavení

 1. Bytové družstvo POSEIDON (dále jen „družstvo“) je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, kam spadá zejména opatřování si společnou činností a společnými prostředky bytové a nebytové prostory a hospodaření s nimi, zvyšování úrovně bydlení, zajišťování údržby, popř. zhodnocení nemovitosti obsahující bytové jednotky, mít požitky z provozu nemovitosti plynoucí a současného podílení se na společných nákladech, které její provoz vyžaduje.
 2.  Základní údaje o družstvu:

Firma: Bytové družstvo POSEIDON

Sídlo: nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

 1. Družstvo je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.
 2. Člen družstva za závazky družstva neručí.

 

Čl. 2

Pojmy

 1. Internetové stránky = oficiální internetové stránky družstva: http://www.okc-poseidon.cz.
 2. Informační deska = informační deska bytového družstva Poseidon umístěna na internetových stránkách družstva.
 3. Domovní řád = soubor práv a povinností členů vůči družstvu a družstva vůči členům, který je k nahlédnutí na oficiálních internetových stránkách a v kanceláři družstva.

 

Čl. 3

Předmět podnikání a činnosti

 1. Předmětem činnosti družstva je správa a provoz bytového fondu a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva.
 2. Předmětem podnikání družstva je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 3. Tyto činnosti provádí družstvo v nemovitostech, jejichž je vlastníkem či spoluvlastníkem, a v souvislosti s jejich využitím, pokud nerozhodne členská schůze jinak.

Čl. 4
Základní kapitál

 1. Zapisovaný základní kapitál činí 50.000,- Kč a je tvořen členskými vklady.
 2. Základní kapitál družstva lze zvýšit nebo snížit doplatky členů, a to usnesením členské schůze, schváleným dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů družstva. Základní kapitál nesmí klesnout pod 50.000,- Kč. Lhůta ke splnění povinnosti člena k doplatku určené rozhodnutím členské schůze je do 31. 12. roku, v němž členská schůze o doplatku rozhodla.
 3. Jestliže souhrn členských vkladů zakládajících a přistoupivších členů družstva přesáhne schválenou výši základního kapitálu, bude rozdíl převeden do provozního fondu.

Čl. 5
Členský vklad

 1. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a dalšího členského vkladu.
 2. Základní členský vklad činí 5.000,- Kč pro fyzické i pro právnické osoby.
 3. Základní členský vklad je nově přijatý člen povinen splatit v hotovosti do pokladny družstva nejpozději do 1 měsíce od přijetí za člena, jinak se má za to, že k přijetí za člena nedošlo. Až do úhrady základního členského vkladu nevykonává člen práva s členstvím spojená. Představenstvo může výjimečně lhůtu ke splacení základního kapitálu prodloužit či povolit splacení ve splátkách.
 4. Základní členský vklad nelze za trvání členství vracet; to neplatí, jestliže postupem určeným zákonem došlo podle rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu. Část, o kterou byl základní členský vklad snížen, vrátí družstvo každému členu, jehož členství ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku trvalo, do 2 měsíců ode dne tohoto zápisu.
 5. Další členský vklad představuje vklad člena do družstva na pořízení družstevního bytového domu.

Část druhá

ČLENSTVÍ, SPOLEČNÉ ČLENSTVÍ MANŽELŮ,

DRUŽSTEVNÍ PODÍL

 

Čl. 6

Členství a jeho vznik

 1. Členství v družstvu vzniká při splnění všech podmínek stanovených zákonem a přijetím za člena v souladu s těmito stanovami. Podmínkou vzniku členství v družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu i dalšímu členskému vkladu.
 2. Členem družstva se může stát fyzická osoba, která má trvalý pobyt v ČR, nebo právnická osoba založená a se sídlem v ČR. Výslovně se povoluje členství Města Pardubice.
 3. Členství vzniká:

i)        přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky a po uhrazení základního a dalšího členského vkladu, a to dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena.

ii)      převodem, přechodem nebo rozdělením a následným převodem družstevního podílu

 1. Členství v družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů, vyjma zvláštních oprávnění člena družstva Města Pardubice výslovně v těchto stanovách uvedených.

Čl. 7

Společné členství manželů

 1. Společné členství manželů vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů.
 2. Ze společného členství jsou manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Společní členové mají při hlasování jeden hlas s tím, že musí být určeno, který z manželů vykonává práva člena, popř. musí mít společného zmocněnce.
 3. Společné členství manželů v družstvu nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž družstvu.
 4. Vznikem společného členství manželů zůstává nedotčeno to samostatné členství, kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné.
 5. Společné členství zaniká způsoby stanovenými zákonem. Zánik společného členství musí být neprodleně oznámen představenstvu spolu s předložením kopií příslušných dokumentů.

Čl. 8
Družstevní podíl

 1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu a lze jej nabýt za podmínek podle zákona a těchto stanov přijetím za člena družstva či způsoby uvedenými v zákoně.
 2. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob, s výjimkou manželů.

 

Čl. 9

Převod a přechod družstevního podílu

 1. Člen může převést družstevní podíl na fyzickou nebo právnickou osobu, a to i na takovou, která není členem družstva, za podmínek stanovených zákonem. Souhlas orgánů družstva k převodu družstevního podílu se nevyžaduje.
 2. Ve vztahu k družstvu přecházejí členská práva a povinnosti spojené s členstvím na nabyvatele předložením smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným ve smlouvě nebo dnem, kdy družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele družstevního podílu.
 3. Podmínkou pro registraci nového člena je skutečnost, že převodce členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu nemá vůči družstvu neuhrazené splatné závazky, zejména nedoplatky na nájemném, poplatcích spojených s užíváním bytu a anuitách. Do doby, než budou veškeré závazky převodce vůči družstvu uhrazeny, může družstvo pozastavit registraci nového člena.
 4. Dědění družstevního podílu je možné za podmínek stanovených zákonem.

 

Čl. 10

Zánik členství

 1. Členství v družstvu zaniká za podmínek stanovených zákonem.

 

Čl. 11

Dohoda o zániku členství

 1. Dojde-li k zániku členství dohodou, končí členství dnem sjednaným v této dohodě.
 2. Písemná dohoda musí být podepsána nejméně dvěma členy představenstva a musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká, a o dni, k němuž dojde k vyklizení a předání bytu či nebytového prostoru.

 

Čl. 12

Vystoupení z družstva

 1. Člen může z družstva vystoupit na základě jednostranného oznámení představenstvu. Vystoupením zaniká členství po uplynutí výpovědní lhůty v délce 3 měsíců.
 2. Oznámení o vystoupení lze odvolat na základě oboustranné dohody člena a družstva.

 

Čl. 13

Vyloučení člena z družstva

 1. O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva. Člen může být vyloučen zejména jestliže:

a)      závažným způsobem nebo opakovaně a přes výstrahu porušil dobré mravy v domě náležejícímu družstvu a jeho bezprostředním okolí, povinnosti uvedené v zákoně, ve stanovách, rozhodnutích družstevních orgánů a dalších vnitrodružstevních předpisech nebo porušil jako nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

b)      svým jednáním poškodil nebo výrazně ohrozil zájmy družstva či se provinil proti majetku družstva nebo jeho členů,

c)      přestal splňovat podmínky pro členství,

d)     podnajímal pronajaté prostory bez souhlasu družstva,

e)      je v prodlení s úhradou členského vkladu nebo s jinými platbami (zejména jiného peněžitého plnění a plateb dle nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní) po dobu 3 měsíců,

f)       odmítne uzavřít nájemní smlouvu k bytu v objektu, k němuž družstvo vykonává nebo bude vykonávat právo vlastníka. Toto ustanovení se netýká Města Pardubice.

g)      naplnil některou z dalších podmínek vyloučení stanovených zákonem.

 1. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být členovi písemně oznámeno.
 2. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky ke členské schůzi do 30 dnů ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, jinak toto právo zaniká. Člen může v souladu se zákonem podat návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.
 3. Členství v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. 

Čl. 14

Majetkové vypořádání při zániku členství

 1. Právo na vypořádací podíl vznikne bývalému členovi po zániku jeho členství. Právo na vyplacení vzniká po schválení roční účetní závěrky, která se stala základem pro jeho výpočet.
 2. Vypořádací podíl při zániku členství je roven výši splněného členského vkladu.
 3. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu.
 4. Není-li zákonem stanovena lhůta delší, je vypořádací podíl splatný ve lhůtě 3 měsíců po schválení účetní závěrky za kalendářní rok, v němž členství zaniklo, a to za podmínky vyklizení a řádného předání bytu, k němuž měl bývalý člen právo bydlení. Pokud to situace dovoluje, může družstvo uspokojit nárok nebo jeho část i dříve.
 5. Zánikem členství v důsledku převodu či přechodu družstevního podílu nebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu či výměny bytu vypořádají mezi sebou.

 

Čl. 15

Členská evidence

 1. Představenstvo vede knihu členů družstva, do níž se zapisuje zejména:

a)      jméno, rodné číslo, adresa člena družstva (při společném členství data obou, u právnické osoby obchodní jméno, sídlo, IČO),

b)      datum vzniku členství v družstvu,

c)      výše splacených členských vkladů

d)     označení bytu, ke kterému má člen právo bydlení, nebo nebytového prostoru, k němuž má uzavřenou nájemní smlouvu

e)      datum zániku členství v družstvu, výše a datum splacení vypořádacího podílu.

 1. Družstvo zpracovává osobní údaje členů družstva výhradně za účelem správy bytů a nebytových prostor a v souladu s obecně závaznými předpisy. Představenstvo je povinno zajistit ochranu zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zcizení, ztrátě nebo jinému zneužití.
 2. Představenstvo umožní nahlédnout do členské evidence pouze tomu, kdo prokáže právní nárok. Člen družstva má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci.

 

Čl. 16

Práva a povinnosti členů družstva

 1. Mezi práva člena družstva patří zejména:

a)      právo volit a být volen do orgánů družstva a podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva prostřednictvím jeho orgánů,

b)      účastnit se jednání a rozhodování členské schůze,

c)      právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu,

d)     právo účastnit se řízení o zpeněžení podílu k uvolněnému bytu, přičemž podrobné podmínky realizace tohoto práva upraví usnesení představenstva,

e)      právo na zajištění služeb v souvislosti se správou, provozem a údržbou domu a bytu s výjimkou drobných oprav, které si člen hradí sám. Mezi drobné opravy patří vše kromě opravy a výměny elektrických, vodoinstalačních, kanalizačních a topných rozvodů (včetně topných těles), společných TV antén a domácích telefonů ve společných částech domů. Další podrobnosti stanoví usnesení členské schůze. Rozhodnutí o případných nejasnostech je v kompetenci představenstva,

f)       právo požádat družstvo o pomoc při odstranění následků nezaviněných havárií a živelných pohrom v bytě,

g)      právo žádat svolání mimořádné členské schůze za podmínek stanovených zákonem

h)      právo na informace o činnosti orgánů družstva, o ročním vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu, stavu hospodaření družstva,

i)        právo navrhnout soudu určení neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy či stanovami.

j)        další práva, vyplývající z příslušných ustanovení stanov družstva a ostatních vnitrodružstevních předpisů.

 1. Mezi povinnosti členů družstva patří zejména:

a)      dodržovat závazky, vyplývající pro člena ze stanov a dalších vnitrodružstevních předpisů a řídit se rozhodnutími orgánů družstva,

b)      splácet členský vklad, včetně dalšího peněžitého plnění, zejména pak úhrady vztahující se k užívání bytu (způsob a termíny stanoví členská schůze nebo představenstvo),

c)      chránit zájmy a majetek družstva, upozorňovat včas na vady a nutnost oprav. Další podrobnosti může stanovit usnesení členské schůze a domovní řád,

d)     zajišťovat na svůj náklad drobné opravy a běžnou údržbu bytu, který užívá,

e)      zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatními členy družstva,

f)       ostatní členové družstva jsou povinni respektovat kontrolní oprávnění člena družstva - Města Pardubice

g)      sledovat informační desku na internetových stránkách a respektovat pokyny představenstva tam zveřejněné, vyjma případů, kdy člen družstva písemně požádá o doručování jinou formou na své náklady.

 1. Člen družstva - Město Pardubice má tato zvláštní práva a uvedené výjimky:

a)      má právo být členem představenstva i kontrolní komise

b)      má právo kontrolovat výkon spoluvlastnických práv a dodržování Dohody o výkonu spoluvlastnických práv ze strany družstva,

c)      má práva plynoucí ze smluv (zástavní smlouvy, smlouva o sdružení investorů, smlouva o spolupráci, smlouva o výkonu spoluvlastnických práv, aj.) uzavřených do konce roku 2001. Uzavření dalších smluv, či dodatků k výše uvedeným smlouvám, které by zakládaly zvláštní práva a výjimky člena družstva - Město Pardubice, podléhají schválení členskou schůzí.

 1. Další podrobnosti týkající se práv a povinností členů družstva upravuje domovní řád, opatření představenstva a usnesení schválená členskou schůzí.

 

 

 

Část třetí

PŘIDĚLOVÁNÍ  A  NÁJEM  DRUŽSTEVNÍHO  BYTU

 

Čl. 17

Nájemní smlouva, nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu

 1. S každým členem družstva uzavře družstvo nájemní smlouvu, kterou přenechává svému členovi do užívání družstevní byt.
 2. Nájemní smlouva splňující zákonné náležitosti bude uzavřena se členem družstva, který splnil podmínky pro její uzavření.
 3. Členovi družstva vzniká přijetím za člena právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Uzavření nájemní smlouvy je podmínkou trvání členství v družstvu.
 4. Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném bytovému družstvu v souladu s rozhodnutím představenstva a s ohledem na aktuální hospodářskou situaci družstva nejvýše účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů.
 5. Výše a způsob placení splátek dalšího členského vkladu a dalších plateb a poplatků souvisejících s nájmem bytu, službami, správou a opravami domu jsou uvedeny v samostatném, tzv. evidenčním listu, který nabývá účinnosti okamžikem jeho řádného doručení nájemci.     
 6. Celkovou výši nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, termíny placení a způsob ročního vyúčtování stanoví představenstvo, stejně jako způsob dalšího postupu vůči členovi družstva, který neplatí řádně a včas stanovené nájemné.

 

Čl. 18

Práva a povinnosti z nájmu bytu

 1. Souhrn veškerých práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu vyplývá z domovního řádu přijatého usnesením představenstva a z dalších vnitřních předpisů družstva.

 

Čl. 19

Podnájem bytu (části bytu)

 1. Pronajatý byt nebo jeho část lze přenechat písemnou smlouvou s předchozím písemným souhlasem družstva do podnájmu.
 2. V kanceláři bytového družstva jsou k dispozici žádosti o udělení souhlasu družstva s přenecháním bytu do podnájmu.
 3. Družstvo není povinno udělit souhlas s podnájmem a může jej v průběhu trvání členovi i odebrat.

 

Část čtvrtá

ORGÁNY  DRUŽSTVA  A  JEJICH  KOMPETENCE

 

Čl. 20

Obecná ustanovení

 1. Orgány družstva tvoří:

a)      členská schůze

b)      představenstvo

c)      kontrolní komise

 1. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší osmnáct let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. Právnickou osobu zastupuje fyzická osoba, jež bude zapsána do obchodního rejstříku.
 2. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise je pětileté. Aplikace ust. § 632 věty druhé zákona o obchodních korporacích se vylučuje.
 3. Funkce členů představenstva a členů kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Členy představenstva a členy kontrolní komise nemohou být v jednom volebním období blízcí příbuzní.
 4. Hlasování o orgánech družstva je veřejné. O každém jednání orgánů družstva se pořizuje zápis.

 

Čl. 21

Členská schůze

 1. Je nejvyšším orgánem družstva. Schází se nejméně 1x za rok, vždy však do jednoho měsíce po sestavení roční účetní závěrky. Je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina členů družstva, ledaže zákon stanoví jinak.
 2. Svolává ji představenstvo družstva. Mimořádnou členskou schůzi je povinno vždy svolat, nesnese-li věc podle představenstva odkladu anebo požádá-li o to písemně kontrolní komise, 10 % členů, kteří mají nejméně 1/5 všech hlasů nebo člen družstva - Město Pardubice.
 3. Pozvánka na členskou schůzi musí být uveřejněna na internetových stránkách družstva a současně rozeslána všem členům nejméně 15 dnů přede dnem konání schůze. Členům, kteří uvedli družstvu svou e-mailovou adresu pro doručování písemností, se pozvánka rozesílá e-mailem, ostatním členům vhozením do poštovní schránky náležející k pronajatému bytu, popř. na žádost a po uhrazení poplatku jiným způsobem, který si členové s družstvem dohodnou (zejména poštou).
 4. Každý člen družstva má jeden hlas (společní členové mají jeden hlas dohromady). Člen se může nechat při hlasování zastoupit jiným členem nebo jinou osobou na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele. Za ověřenou se považuje i plná moc ověřená členem představenstva družstva. Pakliže doloží více osob plnou moc od téhož člena, platí plná moc nejpozději udělená a v případě shodného data neplatí plná moc žádná.
 5. K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, ledaže zákon stanoví jinak.
 6. Do působnosti členské schůze patří zejména:

a)      přijímat a měnit stanovy,

b)      volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise a jejich náhradníky,

c)      schvalovat roční účetní závěrku, zprávu o hospodaření družstva a užití zisku a o úhradě ztrát,

d)     rozhodovat o zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu,

e)      schvalovat usnesení družstva, jednací řád a volební řád členské schůze a další dokumenty, jejichž schválení si členská schůze do své působnosti vyhradí,

f)       rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,

g)      rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a zrušení družstva s likvidací,

h)      rozhodovat o prodeji nebo pronájmu podniků a jiných významných majetkových dispozicích, o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty,

i)        rozhodovat o dalších otázkách, pokud tak stanoví zákon, stanovy, anebo pokud si rozhodování o některé věci vyhradila.

 1. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do jednoho měsíce ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání.
 2. O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a)      datum a místo konání schůze

b)      přijaté usnesení

c)      výsledky hlasování

d)     nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

 1. Na žádost 10 % členů, kteří mají nejméně 1/5 všech hlasů nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna členskou schůzi svolat sama. Představenstvo je povinno vydat takovému svolateli na jeho žádost seznam členů.

 

Čl. 22

Představenstvo družstva

 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, který zejména:

a)      řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem či stanovami svěřeny jiným orgánům,

b)      plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost,

c)      projednává podněty, návrhy a stížnosti členů družstva, na něž je povinno odpovědět do 30 dnů,

d)     svolává členské schůze a připravuje na ně podklady,

e)      odpovídá za hospodaření družstva a za roční účetní závěrku, kterou předkládá členské schůzi a kontrolní komisi k projednání,

f)       navrhuje způsob rozdělení a užití zisku a způsob úhrady ztrát,

g)      projednává případy porušení či neplnění povinností členy družstva a je oprávněn vydávat písemné výstrahy,

h)      odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva,

i)        oznamuje obchodnímu rejstříku změnu stanov,

j)        rozhoduje o výši jednorázového administrativního poplatku spojeného s převodem bytu a dalších poplatků předpokládaných stanovami a zákonem,

k)      schvaluje vnitřní směrnice družstva, jejichž schválení si do své působnosti nevyhradila členská schůze.

 1. Představenstvo má 6 členů, z nichž jedním je Město Pardubice. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Rozhodnutí se přijímají většinou hlasů přítomných členů.
 2. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva a dva místopředsedy. Za družstvo jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Písemná jednání činí vždy alespoň dva členové představenstva - buď společně předseda a jeden místopředseda, nebo společně dva místopředsedové - a to tak, že k názvu družstva připojí své vlastnoruční podpisy.
 3. V případě, že dojde k uvolnění místa člena představenstva, nastupuje do doby konání příští členské schůze na jeho místo náhradník zvolený členskou schůzí.
 4. Představenstvo se schází dle potřeby, nejméně však 1x za tři měsíce. Je povinno se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
 5. Představenstvo svolává předseda představenstva nebo jeden z jeho místopředsedů, a to písemnou pozvánkou nebo ústním sdělením ostatním členům představenstva. Jednání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti jeden z místopředsedů, v případě jejich nepřítomnosti předsedou pověřený člen představenstva.
 6. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je přítomná nadpoloviční většina všech členů představenstva.
 7. Představenstvo nesmí zastavit majetek družstva, pokud se na tom neshodne členská schůze.

 

Čl. 23

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise má 4 členy, z nichž jedním je Město Pardubice.
 2. Kontrolní komise je odpovědná členské schůzi. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
 3. Zasedání kontrolní komise svolává předseda, a to písemnou pozvánkou nebo ústním sdělením ostatním členům kontrolní komise. Jednání kontrolní komise řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen kontrolní komise.
 4. Mezi její pravomoci patří zejména:

a)      volit ze svých členů předsedu,

b)      kontrolovat veškerou činnost družstva a jeho orgánů a k tomu účelu si vyžadovat od představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva,

c)      uplatňovat nároky družstva z odpovědnosti členů představenstva za škodu,

d)     projednávat stížnosti členů družstva,

e)      vyjadřovat se k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva,

f)      na zjištěné nedostatky upozorňovat představenstvo a dožadovat se zjednání nápravy.

 

Čl. 24

Předseda představenstva

 1. Předseda představenstva organizuje a řídí jednání představenstva.
 2. Předseda představenstva organizuje a řídí i běžnou činnost družstva na základě přijatých usnesení představenstva.

 

Čl. 25

Odměny členů orgánů družstva

 1. Členům orgánů družstva náleží odměna za výkon funkce dle smlouvy o výkonu funkce schválené členskou schůzí.
 2. Členům orgánů družstva může být po schválení členskou schůzí udělena zvláštní odměna za činnost za předcházející účetní období.

 

Čl. 26

Zákaz konkurence

 1. Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí být společníky a členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob, se kterými má družstvo obchodní či jiný smluvní vztah.

 

 

Část pátá

HOSPODAŘENÍ  DRUŽSTVA

 

Čl. 27

Majetek družstva

 1. Majetek družstva tvoří souhrn členských vkladů. Další zdroje majetku družstva tvoří zejména:

a)      nájemné z bytů a nebytových prostor převáděné do fondu družstva,

b)      úhrada obstarávaných služeb,

c)      úroky z bankovních vkladů družstva,

d)     jiné příjmy z činnosti družstva.

 

Čl. 28

Způsob použití zisku a úhrada případné ztráty

 1. Členská schůze se při projednání roční účetní závěrky usnese o použití zisku, případně na způsobu úhrady ztráty.
 2. V případě dosažení zisku bude zisk použit v souladu se zákonem.
 3. Případná ztráta se nejdříve vypořádá prostřednictvím zajišťovacích fondů, pokud byly zřízeny.
 4. V případě ztráty družstva mají členové vůči družstvu uhrazovací povinnost, a to ve výši a způsobu stanovenými zákonem.

 

Čl. 29

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

 1. Představenstvo je povinno za každý rok sestavit a předložit členské schůzi ke schválení účetní závěrku.
 2. Spolu s účetní závěrkou navrhne představenstvo členské schůzi i způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztrát.
 3. Představenstvo družstva zajišťuje vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva a předkládá ji členské schůzi ke schválení. Kopii výroční zprávy si může vyžádat každý člen družstva.

 

 

Část šestá
ZÁNIK A ZRUŠENÍ DRUŽSTVA

 

Čl. 30

Zánik a zrušení družstva, likvidace

 1. Družstvo se zrušuje:

a)      usnesením členské schůze o zrušení družstva, a to ke dni uvedenému v usnesení, popř. ke dni, kdy bylo toto usnesení přijato, přičemž o rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis.

b)      jiným způsobem stanoveným zákonem.

 1. Při zrušení družstva se provede likvidace podle platných právních předpisů.
 2. Družstvo zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

 

 

Část sedmá
PŘEVODY  JEDNOTEK  DRUŽSTVA

 

Čl. 31

Smlouva o převodu družstevního bytu

 1. Byt ve vlastnictví družstva, jehož nájemcem je člen družstva, lze převést jen tomuto členu družstva či případně s jeho souhlasem třetím osobám.
 2. Podmínky převodu bytu stanoví zákon a smlouva o budoucím převodu družstevního bytu.

 

Část osmá
SPOLEČNÁ  USTANOVENÍ

 

Čl. 32

Rozhodnutí orgánů družstva

 1. Rozhodnutí orgánů družstva týkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva se oznamují prokazatelným způsobem těmto členům nebo orgánům, zejména rozesíláním e-mailem, vhozením do poštovní schránky, popř. na žádost a po uhrazení poplatku jiným způsobem, který si členové s družstvem dohodnou (zejména poštou).
 2. Proti rozhodnutí orgánu družstva, kterým nebylo žádosti vyhověno a proti kterým je ze zákona odvolání přípustné, lze podat odvolání.
 3. Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů od doručení rozhodnutí a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí, není-li některým ustanovením stanov určeno jinak.
 4. Za včas podané odvolání se považuje i odvolání, které bylo podáno po uplynutí stanovené lhůty, nejpozději však do tří měsíců od doručení rozhodnutí, jestliže se člen řídil nesprávným poučením orgánu družstva o odvolání nebo jestliže poučení o odvolání nebylo dáno.
 5. O odvolání proti rozhodnutí představenstva rozhoduje členská schůze.
 6. Představenstvo může o odvolání rozhodnout samo, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví. Tímto není vyloučena možnost soudní ochrany.

 

 

Čl. 33

Doručování

 1. Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být doručená nebo oznámena. Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nezbytné v případech stanovených zákonem, těmito stanovami či rozhodnutím členské schůze.
 2. Směrnice, domovní řád, požární řád a další dokumenty nevyžadující doručení doporučenou poštou nebo do vlastních rukou se vyvěšují na informační desku na internetové stránky a považují se tímto za doručené.
 3. Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí, nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem nebo pracovníkem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí nebo převzetí odmítne.
 4. Pokyny a usnesení představenstva týkající se více členů družstva vyjma člena družstva – Města Pardubic, se považují za doručená, pokud jsou vyvěšena na informační desce na internetových stránkách.

 

Čl. 34

Podněty členů

 1. Orgány družstva posuzují a vyřizují písemné podněty členů družstva podle obsahu podnětu, i když jsou nesprávně označeny. Při jednání o záležitostech členů družstva postupují orgány družstva především v součinnosti s těmi členy, jichž se jednání dotýká, tak aby byl náležitě zjištěn skutečný stav věci.

 

Část devátá
ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

 

Čl. 35

 1. Družstvo se podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a řídí se jím jako celkem. Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí zákonem o obchodních korporacích, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
 2. Pokud by tyto stanovy v některé své části odporovaly platnému právnímu řádu, např. vlivem pozdějších změn právních předpisů, jsou neplatné pouze v odporujícím ustanovení a jejich celková platnost tím není dotčena.
 3. Představenstvo je zmocněno v souladu s těmito stanovami vydat podle potřeby domovní, jednací a organizační řád, popřípadě další vnitrodružstevní předpisy a směrnice.
 4. Tyto stanovy byly přijaty na členské schůzi družstva, konané v Pardubicích dne __________.Komentáře u článku : tento článek je zatím bez komentáře. Změnit to můžete odkazem níže.

Copyright (c) 2018 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: